Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Skargi i wnioski

 

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

Podstawa prawna

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98, poz. 1070) rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U. z 2011, Nr 203, poz.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

 

wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012, poz. 524), które weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

 

tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r.

 

Organ właściwy do rozpatrzenia skarg/wniosków

 

Właściwy organ określa art. 41b Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 

treść art. 41b

 

Wymogi formalne skargi/wniosku

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 

  • datę wniesienia skargi/wniosku,
  • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
  • adres wnoszącego skargę/wniosek,
  • zwięzłą treść skargi/wniosku,
  • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

 

 

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu, w szczególności skargi dotyczące treści orzeczeń sądowych. Jeżeli jednak taka skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach niezwłocznie przekazuje skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia. Skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

Wnoszenie skarg/wniosków

 

Skargę/wniosek można złożyć:

 

• na piśmie adresując:

 

Prezes

Sądu Rejonowego w Gliwicach

ul. Powstańców Warszawy 23

44 – 101 Gliwice

 

Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym i Oddziale Administracyjnym Sądu przy ul. Powstańców Warszawy 23 lub drogą pocztową,

 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej – administracja@gliwice.sr.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).

 

wzór skargi/wniosku

 

• ustnie do protokołu:

skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Oddziału Administracyjnego w siedzibie Sądu przy ul. Powstańców Warszawy 23, pokój 127 (I piętro).

 

wzór protokołu

 

Termin załatwienia skargi/wniosku

 

Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi jeden miesiąc, licząc od daty wpływu lub uzupełnienia.

 

 

Drukuj informację