Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Jesteś tutaj: Strona główna » Orzeczenia

Orzeczenia

Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Gliwicach

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 20 marca 2015 roku ABI-830-6/14

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Gliwicach

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t)  zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Gliwicach - zwany dalej Portalem Orzeczeń, który funkcjonuje od dnia 23 marca 2015 roku.

2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

1) spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

2) postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opiekii kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

3) ochrony dóbr osobistych;

4) postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawoo aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741);

5) sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

6) postępowania w sprawach nieletnich;

7) postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2013.905) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;

8) przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;

9) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

10) przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;

11) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

12) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;

13) spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

14) przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

15) postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

16) zastosowania prawa łaski;

17) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

18) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2012.1356);

19) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. 2011.231.1375.);

20) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,   ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U.1993.17.78);

21) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,   przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2005.169.1411.);

22) postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu     prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (tj. Dz. U. 2014.1502);

23) spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;

24) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie     zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

25) wydanych w sprawach należących do kategorii „Co”.

3. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

4. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz  z ustawą o dostępie do informacji publicznej lub gdy zadecyduje tak Sędzia Sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub pieczęci, stanowiących Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

5. Proces publikacji składa się z następujących etapów:

1) importu orzeczeń z systemu SAWA/Sędzia 2;

2) automatycznej anonimizacji;

3) weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;

4) uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;

5) zatwierdzania publikacji orzeczenia.

6. Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.ms.gov.pl.

 

§ 2

a. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach, na wniosek Przewodniczącego Wydziału Sądu Rejonowego w Gliwicach wyznacza w każdym Wydziale dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.

b. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:

1) sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;

2) wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;

3) przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;

4) niezwłoczne zgłaszanie pracownikowi Oddziału Administracyjnego, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby  aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: portal.orzeczen@gliwice.sr.gov.pl;

5) prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.

 

§ 3

1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia albo pieczęć, według wzorów określonych w Załącznikach Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

3. Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.

4. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Gliwicach na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

§ 4

 

1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Gliwicach dokonują ostatecznej weryfikacji zanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.

2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu Wydziału.

 

§ 5

Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Gliwicach

 

 

§ 6

1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje
Zespół, w składzie:

1) SSR Joanna Zachorowska – nadzorująca pion cywilny,

2) SSR Szymon Markowicz – nadzorujący pion karny,

3) Magdalena Oliwa – pracownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Gliwicach; odpowiedzialny za aktualizację haseł

tematycznych przez zgłoszenie propozycji takiego hasła osobom odpowiedzialnym za Portal Orzeczeń w CKIS na adres: portal.orzeczen@wroclaw.sa.gov.pl

4) Adam Darowski – Informatyk Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

Załącznik 1 Karta kwalifikacyjna orzeczenia

Załącznik 2 Wzór pieczęci orzeczenia

Załącznik 3 Reguły anonimizacji

Załącznik 4 Instrukcja publikacji orzeczeń

Drukuj informację