Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Prawa osób których dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH

 

 

1. Prawa osób trzecich.

 

Sąd Rejonowy w Gliwicach wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Sąd Rejonowy w Gliwicach może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

 

2. Nieprzetwarzanie.

 

Sąd Rejonowy w Gliwicach informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

 

3. Odmowa.

 

Sąd Rejonowy w Gliwicach informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

 

4. Dostęp do danych.

 

Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Sąd Rejonowy w Gliwicach informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że jest to realizowane raz na sześć miesięcy.

 

5. Sprostowanie danych.

 

9.5.1 Sąd Rejonowy w Gliwicach dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Sąd Rejonowy w Gliwicach ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Sąd Rejonowy w Gliwicach informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 

6. Uzupełnienie danych.

 

Sąd Rejonowy w Gliwicach uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Sąd Rejonowy w Gliwicach ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Sąd nie musi przetwarzać danych, które są zbędne). Sąd Rejonowy w Gliwicach może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Sąd procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

 

7. Usunięcie danych.

 

Na żądanie osoby Sąd Rejonowy w Gliwicach usuwa dane, gdy:

a) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,

b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

c) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

d) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego.

 

W przypadku, kiedy osoby, których dane dotyczą nie mogą skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych, to w sytuacji kiedy przetwarzanie jest niezbędne:

a) w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) w celu profilaktyki zdrowotnej (np. medycyna pracy, czy zapewnienie opieki zdrowotnej)

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Sąd Rejonowy w Gliwicach określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Sąd Rejonowy w Gliwicach podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Sąd Rejonowy w Gliwicach informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 

8. Ograniczenie przetwarzania.

 

Sąd Rejonowy w Gliwicach dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy;

a) osoba kwestionuje prawidłowość danych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Sąd Rejonowy w Gliwicach nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - do czasu stwierdzenia, czy po stronie Sąd Rejonowy w Gliwicach zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Sąd Rejonowy w Gliwicach informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

 

9. Przenoszenie danych.

 

Na żądanie osoby Sąd Rejonowy w Gliwicach wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Sądowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Administrator Danych Osobowych, w przypadku wykonania prawa do przenoszenia danych przez podmiot danych nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmiot danych lub podmiot otrzymujący dane od podmiotu danych.

 

10. Sprzeciw w szczególnej sytuacji.

 

Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Sąd Rejonowy w Gliwicach w oparciu o uzasadniony cel lub podstawę prawną, Sąd Rejonowy w Gliwicach uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Sądu ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

11. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych.

 

W przypadku prowadzenia badań naukowych, historycznych czy przetwarzania danych w celach statystycznych przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Sąd Rejonowy w Gliwicach uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

12. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego.

 

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Sąd Rejonowy w Gliwicach na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Sąd Rejonowy w Gliwicach uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

 

13. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

 

Na postawie art. 77 RODO, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

W Polsce organem  nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Adres siedziby to: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Drukuj informację