Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna ws zawieranych umów

TREŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

DLA ZAWIERANYCH UMÓW

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Gliwicach (z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice).

 

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą tradycyjną pod adresem ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice bądź pod adresem e-mail iod@gliwice.sr.gov.pl .

 

Cel i podstawy przetwarzania

1. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
  • art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej RODO).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej szczegółów na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Odbiorcy danych osobowych

1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

2. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Sąd Rejonowy w Gliwicach zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie usług w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

 

Państwa trzecie

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Profilowanie, Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacja o podaniu danych osobowych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Drukuj informację