Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna

 

TREŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator Pana/Pani danych osobowych

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Gliwicach (z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa), w zakresie realizowanych zadań.

2. Administratorami Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: jest Sąd Rejonowy w Gliwicach w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej (z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice), Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach (z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa) w ramach realizowanych zadań – na podstawie art. 175da ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Gliwicach (Gliwicach (z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice).

Inspektor Ochrony Danych Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą tradycyjną pod adresem Powstańców Warszawy 23, 44-101 bądź pod adresem e-mail iod@gliwice.sr.gov.pl .
Cel i podstawy przetwarzania

1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu tj.:

a) Sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.

b) Procesu rekrutacyjnego.

c) Procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie.

d) Realizacji umów cywilnoprawnych.

e) Realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

f) Prowadzenia sprawozdawczości.

g) Prowadzenia działalności finansowej.

h) Prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów.

i) Realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów.

j) Realizacji zadań niezbędnych do nawiązania stosunku pracy z referendarzami sądowymi.

k) Przeprowadzania audytów.

l) Realizacji szkoleń.

m) Realizacji praktyk i staży.

n) Udostępniania informacji publicznej.

o) Udzielania informacji uprawnionym osobom.

p) Rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

q) Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej RODO) lub art. 13, 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125).
Odbiorcy danych osobowych Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
Okres przechowywania danych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.
Prawa osób, których dane dotyczą

1. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów;

b) usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów;

c) ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone;

d) na podstawie odrębnych przepisów;

e) wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny);

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

a) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej szczegółów na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/ lub

b) Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach jako organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości (z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 44-101 Gliwice, więcej szczegółów na stronie internetowej http://www.gliwice.so.gov.pl/ w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Profilowanie Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Państwo trzecie Administrator Danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Drukuj informację