Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna

TREŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH


Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie danych przekazanych podczas tej rozmowy jest Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach.


Inspektor ochrony danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 bądź pod adresem e-mail iod@gliwice.sr.gov.pl .


Cel i podstawy przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i 9, 10 RODO w następujących celach:

sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

procesu rekrutacyjnego,

procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,

realizacji umów cywilnoprawnych,

realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

prowadzenia sprawozdawczości,

prowadzenia działalności finansowej,

prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,

sprawowania nadzoru

realizacji szkoleń,

realizacji praktyk i staży,

udostępniania informacji publicznej,

udzielania informacji uprawnionym osobom,

rozpatrywania skarg i wniosków,

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.


Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.


Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.


Prawa osób, których dane dotyczą:

W zakresie przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo odpowiednio stosowane w zakresie, w jakim nie są one odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów:

dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,

prawo do usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,

prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,

prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


Państwa trzecie:

Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Profilowanie, Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Drukuj informację