Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Dostęp do informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm., dalej: u.d.i.p) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Dostęp, o którym mowa wyżej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem art. 5 u.d.i.p. w zw.z art. 2 ust. 1 u.d.i.p. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 u.d.i.p.

 

INFORMACJA PUBLICZNA:

 

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepisy tejże ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej (art. 1 ust. 1 i 2 u.d.i.p.).

Informacją publiczną prostą, jest taka informacja publiczna, której organ jest dysponentem, a która nie wymaga przetworzenia.

Informacją publiczną przetworzoną jest informacja publiczna, której organ wprost nie posiada i która musi być dopiero wytworzona. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.).

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych podstawową cechą różniącą informację publiczną przetworzoną od informacji publicznej prostej jest to, że informacji takiej organ wprost nie posiada i dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie pewnych działań na posiadanych przez dany podmiot (Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach) informacjach, w wyniku których to działań powstanie nowo jakościowa informacja (por. Wyrok NSA w Warszawie z 3 sierpnia 2010 r., I OSK 1727/09).

Uzyskanie dostępu do informacji publicznej przetworzonej może się wiązać z koniecznością wykazania istnienia po stronie wnioskodawcy szczególnie istotnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.).

Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, szczególnej istotności dla interesu publicznego nie będzie można wykazać, jeżeli wnioskodawca ma w uzyskaniu informacji wyłącznie własny interes. Musi on zatem wykazać, że działa w interesie publicznym, a informacje, o których chce się dowiedzieć, mają szczególne znaczenie (por. Wyrok NSA- OZ w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2003 roku SA/Sz 2872/2002).

 

Wzór wniosku o dostęp do informacji publicznej

Drukuj informację
| Strona 1 | Strona 2 |