Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czytelnia akt

 

 

Biuro Obsługi Interesantów uprzejmie informuje,że od dnia 17 stycznia 2011 r. jest czynna czytelnia akt spraw sądowych , rozpoznawanych we wszystkich wydziałach Sądu Rejonowego w Gliwicach, za wyjątkiem Wydziału Ksiąg Wieczystych, którego czytelnia mieści się w budynku, przy ul. o.Jana Siemińskiego 10a (była ul. Wieczorka).

 

Czytanie i przeglądanie akt odbywa się w czytelni, przy ul. Powstańców Warszawy 23.

 

Akta do czytelni akt mogą być zamawiane przez osoby uprawnione:

 

 

 • osobiście lub telefonicznie w Punkcie Obsługi Interesantów, przy właściwym stanowisku,
 • telefonicznie u Kierownika Biura Obsługi Interesantów , tel. ( 32) 33 87 795
 • osobiście lub telefonicznie w sekretariacie danego Wydziału,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: boi@gliwice.sr.gov.pl ze wskazaniem konkretnego dnia, w którym akta mają być udostępnione
 • telefonicznie (dotyczy akt Krajowego Rejestru Sądowego) :
  - akta z zakresu rejestru przedsiębiorców                   (32) 33 87 691
  - akta z zakresu rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zwodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznej-  (32) 33 87 692

 

Zamawiając akta do czytania należy:

 

 

 • podać sygnaturę sprawy,
 • wykazać uprawienie do dostępu do akt,
 • w przypadku sprawy wielotomowej należy wskazać również numer tomu, który będzie przeglądany

 

W celu uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami, zalecane jest, aby akta zamawiane były z dwudniowym wyprzedzeniem

 

Akta są wydawane po okazaniu dokumentu tożsamości.

 

Czytelnia akt czynna :

Poniedziałek 8.30 – 17.30

Wtorek 8.30 – 15.00

Środa 8.30 – 15.00

Czwartek 8.30 – 15.00

Piątek 8.30 – 15.00

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CZYTELNI AKT

W SĄDZIE REJONOWYM W GLIWICACH

 


&1


1.    Z dniem 01 lipca 2013r r. przeglądanie akt przez osoby do tego uprawnione odbywa się w Czytelni Akt, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, przy ul. Powstańców Warszawy 23.
2.    Czytelnia Akt stanowi integralną część Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Gliwicach.
3.    Czytelnia Akt czynna jest w poniedziałki od 8.30 do 17.30, a  w pozostałe dni od wtorku do piątku od 8.30 do15.00.
4.    W Czytelni Akt udostępniane są akta spraw rozpoznawanych we wszystkich Wydziałach Sądu Rejonowego w Gliwicach, za wyjątkiem Wydziału VIII Ksiąg Wieczystych, którego Czytelnia mieści się w budynku Sądu, przy ul. o.Jana Siemińskiego 10a (była ul. Wieczorka).
5.    Akta do Czytelni mogą być zamawiane przez osoby uprawnione:

 • osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Interesantów-przy właściwym stanowisku informacyjnym,
 • telefonicznie u Kierownika Biura Obsługi Interesantów (32) 33 87 795,
 • osobiście lub telefonicznie  w sekretariacie danego Wydziału,
 • drogą e-mailową: boi@gliwice.sr.gov.pl ze wskazaniem konkretnego dnia, w którym akta mają być udostępnione,
 • telefonicznie (dotyczy akt  KRAJOWEGO  REJESTRU  SĄDOWEGO):

-    akta z zakresu rejestru przedsiębiorców  (32) 33 87 691,
-    akta z zakresu rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznej  (32) 33 87 692.
1.    Zamawiając akta do czytania należy podać: oznaczenie Wydziału, sygnaturę akt, imię i nazwisko oraz wykazać uprawnienia do dostępu do akt, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu.
2.    Nadzór nad Czytelnią Akt sprawuje Kierownik Biura Obsługi Interesantów.
3.    Kierownik Biura Obsługi Interesantów odpowiada za sprawne funkcjonowanie Czytelni Akt.
4.    Kierownicy sekretariatów zobowiązani są do ścisłego współdziałania z Kierownikiem Biura Obsługi Interesantów i pracownikiem Czytelni Akt oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienia sprawnej i rzetelnej obsługi interesantów przez Czytelnię Akt.


&2


1.    Pomieszczenie Czytelni Akt objęte jest monitoringiem.
2.    Czytelnię Akt obsługuje wyznaczony pracownik, który sprawuje nadzór nad udostępnionymi aktami.
3.    Pracownik Czytelni Akt zobowiązany jest do prowadzenia kontrolki udostępnianych akt, wykazu złożonych pełnomocnictw i upoważnień oraz nadzoruje prawidłowość wypełniania oświadczeń i kart przeglądowych znajdujących się w aktach sprawy.
4.    Akta udostępniane są do wglądu tylko osobom upoważnionym  po okazaniu dokumentu tożsamości (ze zdjęciem).
5.    Pracownik Czytelni wskazuje interesantowi numer stanowiska, przy którym dana osoba będzie przeglądała akta.
6.    Przed skorzystaniem z Czytelni Akt interesanci mają obowiązek:

 • zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu;
 • okazać pracownikowi Czytelni dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości;
 • złożyć czytelne podpisy w kontrolce udostępnionych akt, na karcie przeglądowej akt dołączonej do akt sprawy oraz na oświadczeniu  o zapoznaniu się z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • stosować się do wskazówek porządkowych pracownika Czytelni;
 • pozostawienie okryć wierzchnich na wieszaku, znajdującego się w Czytelni Akt,
 • zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innym osobom;
 • poszanowania udostępnionych akt oraz zgłaszania pracownikowi Czytelni zauważonych uszkodzeń akt.

1.    Na terenie Czytelni Akt zabrania się:

 • zachowania, które mogłyby naruszać powagę Sądu,
 • dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem, tj. rozszywania akt, wyrywania kart, sporządzanie adnotacji, zapisków, podkreśleń w aktach, rozrywania kopert,  itp.;
 • wynoszenia akt poza Czytelnię;
 • rozmawiania przez telefon komórkowy;
 • spożywania na terenie Czytelni posiłków i napojów,
 • umieszczania na blatach stanowisk do czytania akt rzeczy osobistych, tj, torebek, teczek, itp.

1.    W Czytelni Akt mogą znajdować się jedynie osoby uprawnione, które zapoznają się z aktami.
2.    Przy jednym stanowisku może przebywać jedna osoba zapoznająca się z aktami.
W przypadku zamówionych tych samych akt przez dwie osoby (np. strony i jej pełnomocnika) w tym samym czasie jest możliwość przebywania dwóch osób przy jednym stanowisku.
3.    Dane zawarte w aktach sprawy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) i interesanci zobowiązani są do przestrzegania norm wynikających z powołanej ustawy.
4.    Osoby uprawnione mają prawo do zamówienia akt więcej niż jednej sprawy, przy czym do wglądu akta udostępniane są pojedynczo. W celu przejrzenia akt kolejnej sprawy interesant  zwraca akta dotychczas przeglądane i pobiera kolejne akta od osoby obsługującej Czytelnię.
5.    Akta spraw znajdujących się w Wydziale udostępniane są w miarę możliwości niezwłocznie. Akta spraw, których udostępnianie w danej chwili jest niemożliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez Kierownika POI.
6.    W celu uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami, akta do przeglądania winny być zamówione z dwudniowym wyprzedzeniem.
7.    Pełnomocnicy stron, substytuci otrzymają akta do wglądu tylko wtedy, jeżeli do akt zostało wcześniej złożone pełnomocnictwo, najpóźniej w dniu przeglądania akt w sekretariatach właściwych wydziałów, w Biurze Podawczym lub bezpośrednio na Czytelni Akt w dniu ich przeglądania.
8.    Osoby uprawnione do przeglądania akt mogą również  korzystać z aparatu fotograficznego celem sporządzenia fotokopii akt sprawy. Sporządzenie fotokopii akt zostanie odnotowane na karcie przeglądowej, o której informuje pkt 3 &2.
9.    Nie zgłoszenie się w ustalonym dniu w Czytelni, skutkuje koniecznością ponownego ustalenia nowego terminu przeglądania akt.
10.    Osoby czytające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej Czytelnię.&3


1.    Osoba przyjmująca zamówienie na czytanie akt  natychmiast zgłasza Kierownikowi  POI celem ustalenia wolnych miejsc w Czytelni.
2.    Akta przekazywane są do Czytelni po stwierdzeniu przez Kierownika właściwego sekretariatu, czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi.  Po weryfikacji danych, Kierownik sekretariatu wydaje akta do Czytelni - ponumerowane i połączone w sposób zapewniający trwałość, kompletność i integralność.
3.    W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt, Kierownik sekretariatu odpowiedniego Wydziału  zawiadamia o tym Kierownika POI, który informuje interesanta  o konieczności złożenia pisma do  Przewodniczącego Wydziału celem uzyskania zgody na wgląd do przedmiotowych  akt.
4.    Zamówione akta do Czytelni przynosi pracownik z Wydziału, którego akta są zamówione.  Do akt powinna być dołączona kartka z imieniem  i nazwiskiem osoby, która zamówiła akta, i która jest upoważniona do ich przeglądania oraz z  podaną  nazwą Wydziału, który akta wypożycza. W przypadku stwierdzenia braku pełnomocnictwa lub upoważnienia w aktach sprawy (dot. adwokatów, radców prawnych, aplikantów), Kierownik sekretariatu dokonuje adnotacji na dołączonej karcie do akt, celem pobrania dokumentu przez pracownika Czytelni.
5.    Odbiór przynoszonych akt potwierdza pracownik Czytelni.
6.    Do udostępnianych akt sprawy winna być dołączona karta przeglądowa akt oraz druk oświadczenia o ochronie danych osobowych.
7.    Zamówione akta do Czytelni są zwracane do właściwego Wydziału w tym samym dniu,  w którym zostały udostępnione (za wyjątkiem dyżurów poniedziałkowych, gdzie akta zostają zwrócone następnego dnia).
8.    Pracownik odbierający akta z Czytelni potwierdza czytelnie ich odbiór w kontrolce udostępnianych i zwracanych akt.
9.    Kierownik właściwego sekretariatu, jest odpowiedzialny za natychmiastowe zainicjowanie działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności oraz ewentualne zabezpieczenie zapisu monitoringu Czytelni w każdym  przypadku stwierdzenia, podejrzenia naruszenia integralności akt.

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa nr Adm 0181-23/13 z dnia 26.06.2013 od dnia 01.07.2013 obowiązuje nowy regulmin czytelni akt. Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 7 lutego 2011 roku nr Adm 0181-5/11

Drukuj informację