Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Obsługi Interesantów

 

Biuro Obsługi Interesantów

 

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, przy ul. Powstańców Warszawy 23 zostało utworzone z dniem 01 listopada 2010 r. na mocy Zarządzenie Nr Adm. 0181-22/10 Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

Obsługa Interesantów - siedziba główna sądu - ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice

czas pracy Biura: w poniedziałki od 730 do 1800

od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1500

 

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje strony i udziela informacji telefonicznych w sprawach rozpoznawanych w wydziałach:

cywilnych,

rodzinnych,

gospodarczych,

pracy i ubezpieczeń społecznych

karnych i wykonawczych

 

Stanowisko informacyjne nr 1 - tel. (32)  33 87 500

 

Stanowisko informacyjne nr 2 - tel. (32)  33 87 460

 

Stanowisko informacyjne nr 3 - tel. (32)  33 87 756

 

Kierownik Biura Obsługi Interesantów:

Alicja Raniszewska

tel. (32) 33 87 795

fax (32) 33 87 759

e-mail: boi@gliwice.sr.gov.pl

 

Zakres zadań

 

Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów Sądu Rejonowego w Gliwicach z wydziałów cywilnych, karnych, karnych wykonawczych, gospodarczych, gospodarczych upadłościowych, pracy i ubezpieczeń społecznych mieszących się w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 23, za wyjątkiem interesantów Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych oraz informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw.

 

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 

1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Poniżej znajduje się lista tematów, w których sprawach pracownicy sądu mogą udzielić informacji, a w których nie mogą Państwu pomóc.

 

Pracownicy sądu mogą: Pracownicy sądu nie mogą:
 • Informować o właściwości wydziałów  funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
 • Udzielić informacji o rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
 • Udzielić podstawowych informacji dot. wszczęcia postępowania (procedury według norm kodeksowych)
 • Wskazać jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
 • Udzielić informacji  dot. sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Udzielić informacji  dot. sposobu ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu
 • Informować o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz o numerach kont, na które należy uiścić należność
 • informować o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia
 • Informować o toku postępowania w sprawie na podstawie systemu SAWA, tj. wskazać sygnaturę sprawy, termin i miejsce rozprawy, datę wydania orzeczenia, dalsze podejmowane w sprawie czynności (dla stron i ich pełnomocników)
 • Wskazać adresy siedziby innych sądów, organów i urzędów centralnych
 • Wskazać instytucje udzielające bezpłatne porady prawne
 • Udzielać porad prawnych
 • Doradzać,  co jest najlepszym sposobem na rozwiązanie danego problemu
 • Udzielać wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia stanowiska strony przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy
 • Dyktować i sporządzać projektu pisma procesowego
 • Przekazywać danych osobowych stron postępowania
 • Wskazywać i polecać  konkretne nazwiska prawników udzielających porad prawnych
 • Rozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w Twoim przypadku
 • Umożliwiać kontaktu z sędzią prowadzącym Twoją sprawę poza salą sądową
 • Wyjaśniać treści orzeczenia sądowego
 • Interpretować pism sądowych
 • Ponaglać pracowników i sędziów w celu szybszego rozpatrzenia sprawy

 

 

 

I Wydział  CYWILNY, II Wydział  CYWILNY

Informacja w sprawach cywilnych rozpoznawanych w  I i II Wydziale Cywilnym

 

Sprawy dot.:

roszczenia z tytułu własności, w tym np.

- eksmisja,  roszczenie o przywrócenie stanu nieruchomości zgodnego z prawem i zaniechanie   naruszeń, zwrot nakładów na nieruchomość,

roszczenia z tytułu przywrócenia naruszonego posiadania,

roszczenia z tytułów umów, w tym np.

- o zapłatę, o ustanie istnienia lub nieistnienia umowy,

- roszczenia z tytułu wykonania usług, rękojmi i gwarancji,

- o waloryzację świadczenia z umowy

roszczenia z tytułu przywrócenia naruszonego posiadania

roszczenia o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

roszczenia o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

roszczenia o zachowek

roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia  nienależnego

postępowania  uproszczonego (na podstawie umów do kwoty 20.000 zł)

złożenia przedmiotu świadczenia  do depozytu sądowego

skargi na czynności Komornika

nadanie  klauzuli wykonalności  europejskiemu tytułowi wykonawczemu, aktowi notarialnemu, administracyjnym tytułom wykonawczym

wyjawiania majątku

inne egzekucyjne

 

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym:

stwierdzenie nabycia spadku

dział spadku

podział majątku wspólnego

zasiedzenie

ustanowienie drogi koniecznej

zniesienie współwłasności

rozgraniczenie

uznanie za zmarłego

stwierdzenie zgonu

stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego

ustanowienie zarządcy nieruchomości

o kompensatę

 

i inne sprawy z zakresu prawa cywilnego

 

WYDZIAŁY: III  KARNY, IX  KARNY

Informacja w sprawach karnych rozpoznawanych w Wydziale III Karnym i IX Karnym

 

Sprawy:

rozpoznawane z zakresu kodeksu karnego z oskarżenia prywatnego i publicznego

rozpoznawane z zakresu kodeksu wykroczeń

rozpoznawanie spraw o przestępstwa i wykroczenia z zakresu kodeksu karnego skarbowego

rozpoznawanie zażaleń na czynności toczone w Prokuraturze Rejonowej Wschód i Zachód

 

i inne sprawy z zakresu prawa karnego.

 

WYDZIAŁ:   IV   RODZINNY   I   NIELETNICH

Informacja w sprawach rodzinnych i nieletnich rozpoznawanych w  IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

 

Sprawy o:

alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów , wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,

ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,

zaprzeczenie ojcostwa,

rozwiązanie przysposobienia,

ustanowienie rozdzielności majątkowej

rozstrzygnięcia w istotnych sprawach rodziny

nakazanie obowiązku poddania się obowiązkowi  leczeniu odwykowemu

o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej

przysposobienie

pozbawienie , zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej

ustanowienie opieki nad małoletnim

ustanowienie kuratora dla małoletniego

zezwolenie na wydanie paszportu

czyny karalne i demoralizację  przez nieletnich

 

i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

VI WYDZIAŁPRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Informacja w sprawach rozpoznawanych w  VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Sprawy dot.:

wypowiedzenia umowy o pracę

rozwiązania umowy o pracę z winy/ bez winy pracownika

o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydanie niewłaściwego  świadectwa pracy

o wydanie świadectwa pracy

o wynagrodzenie za pracę, za godziny nadliczbowe

odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

świadczenia rehabilitacyjne

ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności

odwołania od decyzji ZUS

 

i inne sprawy z zakresu prawa pracy.

VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Informacja w sprawach gospodarczych rozpoznawanych w  VII Wydziale Gospodarczym

Sprawy o:

roszczenia z umowy (o usługi, dostawy łącznie ze sporami przed-umownymi na tle tej umowy, sprzedaży, o roboty budowlane i inwestycyjne)

roszczenia z umowy leasingu

roszczenia z umowy  rachunku bankowego

roszczenia z umowy agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnej

spory na tle ubezpieczeń majątkowych

o zawezwanie do próby ugodowej

 

i inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego.

XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Informacja w sprawach gospodarczych rozpoznawanych w  XII Wydziale Gospodarczym

Sprawy o:

ogłoszenie upadłości przedsiębiorców

ogłoszenie upadłości konsumenckiej (osoby fizyczne)

pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej

uchyleniu układu, zmianę zawartego układu

wyłączenie z masy upadłościowych

otwarcie postępowania sanacyjnego

otwarcie  postępowania układowego

XIII WYKONYWANIA ORZECZEŃ KARNYCH

Informacja w sprawach gospodarczych rozpoznawanych w  XIII Wydziale Wykonywania Orzeczeń Karnych
Sprawy o:
zatarcie skazania
odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary
umorzenie, odroczenie, odwołanie odroczenia, rozłożenie na raty,  odwołanie rozłożenia na raty kary grzywny lub kosztów postępowania
warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej
oddanie pod dozór kuratora lub zwolnienie z dozoru
zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności
poręczenia majątkowe w sprawach karnych

Regulacje dotczące Biura Obsługi Interesantów

 

 1. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21.10.2010r, Nr Adm.0181-22/10 w sprawie utworzenia Punktu Obsługi Interesantów
 2. Aneks z dnia 10.03.2014 r.do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach Nr Adm. 0181-22/10
 3. Regulamin BOI
Drukuj informację